Hjelp fra Medvirkningsombudet

Hva kan du få hjelp av Medvirkningsombudet til?

Hos Medvirkningsombudet jobber frivillige. Du kan ringe og få informasjon, råd og kanskje navn på gode hjelpere. Du kan ringe i vanlig våkentid. Dersom du ringer i arbeidstiden kan det hende vi avtaler å ringe deg tilbake senere.

 

Hva koster hjelpen?

Det er ikke tanken at hjelpen skal koste noe. Derfor er vanlig hjelp vi kan gi gratis. Slik hjelp kan være  rådgivende telefonsamtaler, et møte, deltakelse i velforeningsmøte, brev til planmyndighet, høringsnotat om medvirkning til planprosess, medvirkningsobservatør-oppgaver og hjelp ved mediekontakt. Med telefon og videomøter dekker vi alle landets kommuner. Vi er interessert i å få med dyktige folk som kan følge Medvirkningsombudets plattform og hjelpe gjennom personlig oppmøte utenfor Oslos nærhet.

 

Bidrag som koster

Vi får forespørsler om bidrag som Medvirkningsombudet ikke kan levere gratis fordi vi ikke har økonomisk støtte og lever av noe annet. Gratis-hjelpen er vår kjernevirksomhet og er av stor verdi. Vi kunne ha latt det være med det. Men, på grunn av behov kan vi levere tilleggs-tjenester også i samarbeid med andre.

Reisekostnader dekkes av oppdragsgiver. Et dagshonorar vil typisk ligge på ca. kr 5-6000, kveldsarrangement lavere. Vi innestår for at personene i nettverket vårt er bra folk og så står de selv ansvarlige for leveransen.

 

Medvirkningsobservatør oppmøte

Møte med kommuner i ulike faser av planprosesser og observatør-rolle under medvirkningsarrangementer. Vurdering av medvirkningen i arrangementet og samlet for den aktuelle planprosessen. Eventuelt samtidig møte med media.

 

Fasilitator medvirknings-prosesser

Vårt nettverk kan ta ansvar for gjennomføring av medvirkningsarrangementer som for eksempel Kafédialog Skøyen og trolig også plansmier/charetter. Før vi går i gang med arrangementeer, vil vi ha vanlig, kostnadsfri kontakt for å vurdere behov og klargjøre intensjoner inkludert villigheten til å bruke resultater. Medvirkningsombudet bidrar også kostnadsfritt med sparring underveis. 

Arrangementet kan for eksempel bli finansiert av kommune eller utbyggere, og vil medføre arbeid over flere dager. Arbeider kan inkludere sluttrapport.

Medvirkningsombudets fasilitatorer vil jobbe uavhengig av finansieringskilden for å kunne opptre objektivt. Vi vil da typisk lage arrangementet i samarbeid med noen av gruppene innbyggere, utbyggere, kommune-administrasjon, politikere, bydel eller brukere. Medvirkningsombudet har erfaring med at medvirkningsprosesser som samler folk fra ulike leire bidrar til å etablere verdifulle nye nettverk og personlige relasjoner som kan være fine også etter prosessen.

Hensikten med lovgivningen om medvirkning (PBL § 5-1) er å sikre reell, representativ og aktiv medvirkning. Medvirkningsombudet kan fasilitere prosesser i henhold til loven. Vi vil også i forkant avklare at det er positive holdninger til at resultater fra prosessene vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet for å forsøke å unngå at medvirkningen blir skinnprosesser.