Medvirkningsombudet

Medvirkningsombudet bidrar til gode medvirkningsprosesser, kunnskapsformidling og dokumentasjon. Lovregulert medvirkning må starte tidlig for å ivareta innbyggernes idéer, lokalkunnskap, borgerrettigheter og behov for høyere utbyggingstempo av gode nærmiljøer. Når utbyggere og planetater starter ut med nesten ferdige planer blir konfliktnivået unødig høyt og medvirkning lett til skinnprosesser. Medvirkningsombudet er et folkelig initiativ, ikke et offentlig organ, og fyller et tomrom litt der offentlige ombud svikter.

Siste blogginnlegg

Test medvirkningen

Mange medvirkningsprosesser oppfyller tilsynelatende plan- og bygningslovens krav så arrangørene kan merke skrive “utført” på gjøremålsliste. Veiledere til loven er tydelig på at medvirkningen skal være aktiv, representativ og reell. Dette blir satt til side i et slikt omfang at det utgjør et svik mot demokrati og borgerrettigheter. Er medvirkningen som berører deg reell? Ta medvirkningstesten som bevisstgjøring. Testen er bygd opp rundt KMDs metodeoversikt for medvirkning

Medvirkningsombudet Christian Sømme er selvutnevnt og alle velger selv om de vil lytte til ham. Medvirkningsombudet jobber for medvirkning som borgerrett slik den er definert i plan- og bygningsloven. Utbyggere og kommuner må gjennomføre lovpålagt medvirkning og ikke sammenblande dette med andre former for direktedemokrati. En slik sammenblanding skaper uklarhet og bidrar til ansvarsutvanning som kan føre til nye skinnmedvirkningsprosesser.

Borgerrettsprosjektet Medvirkningsombudet hjelper innbyggere aktivt på sporet av sine rettigheter når kommunene ikke følger loven og offentlig ombud fortolker sitt mandat introvert. Medvirkningsombudet kan henvise deg til andre frivillige med lang erfaring fra å jobbe for gode og mot dårlige planprosesser. Som medvirkningsobservatører kan vi fra skrivepulten gjennomgå medvirkningen i regi av utbyggere og kommuner før, under og etter planprosesser. I likhet med valgobservatører stiller vi spørsmål og rapporterer om demokratiets interesser er ivaretatt.

Sett i større sammenheng retter ombudet oppmerksomheten mot ett samfunnsområde hvor det er uklart om Norges lover følges av offentlige tjenestemenn og politisk ansvarlige. Ombudet synliggjør hvordan en større bevegelse av frivillige jobber med slike problemstillinger på mange samfunnsområder. Forvaltning, rettssystem og politikere må etterleve lov og retningslinjer. Gjennom den generelle bedringen dette vil medføre vil  offentlige ombud kanskje kunne løfte blikket og jobbe mer proaktivt med å ivareta innbyggernes rettigheter. 

Medvirkningsombudet (selvutnevnt) har ingen økonomisk støtte.