Medvirkning • Erfaringer, dokumentasjon og blogg

Medvirkningserfaringer viser at folk aksepterer behovet og ønsker utbygging velkommen, men vil ha sitt lovbestemte ord med i laget. Når lovens bokstav om medvirkning brytes, svikter vårt demokrati på en måte som vi helst forbinder med helt andre regimer enn vårt. Fordi partene blir splittet i stedet for samlet trekker reguleringsarbeid unødvendig ut i tid og resulterer i fremmedgjørende steds- og byutvikling. Politikerne blir lite annet enn sandpåstrøere i prosessene, men sitter likevel udiskutabelt med hovedansvaret enda alle peker på utbyggerne. En hel byggeindustri lider store tap som følge av forsinkelsene, samtidig som samfunnet ikke får eiendomsutvikling i tempoet vi trenger med blant annet unaturlig høye boligpriser som konsekvens.

Dokumentsamling innbyggerdeltakelse

Hovedproblemer

 

Problemene utgjør veldokumenterte, demokratiske svik som ombudene våre prioriterer dårlig.

Hovedproblem nr. 1 i dag er at utbyggere og kommuner setter til side Norges lover ved bare å invitere (mange deltar ikke) til innbyggerdeltakelse, mens loven krever at alle berørte interesser skal få medvirke (det er noe annet enn å bli invitert). Kommunene har ansvaret – også for utbyggernes medvirkning

Hovedproblem nr. 2 er at innbyggere ikke blir invitert før planene er mer eller mindre ferdige. Da har planetat og utbyggere allerede blandet sine idéer, store penger, personlige smakspreferanser og fagkompetanse sammen til 

noe de har minimal endringsvilje i forhold til. I en slik situasjon vil innbyggerne ha forsvinnende lite innvirkning (0,5–1,5%?), vi får skinnmedvirkning og deltakerne blir gisler når papirene viser at de har medvirket enda de i realiteten ikke har gjort det.

Hovedproblem nr. 3 er at by- og kommunestyrer ((representativt demokrati) ikke bruker sin makt til å sørge for at medvirkningen blir hensyntatt  og dermed tilraner seg makt fra lovbestemt direktedemokrati. Dette undergraver innbyggernes tillit til politikken

Paradoksalt nok verken kan eller vil by- og kommunepolitikere gjøre mye når sakene kommer til behandling. Nære bånd til utbyggere setter disse foran velgerne.

Nettstedet Medvirkningsefaringer overtar etter borgerrettstiltaket Medvirkningsombudet (selvutnevnt) som fra oktober 2018 til oktober 2021 rettet oppmerksomheten mot sviktende innsats fra de offentlige ombudene og politikere i deres ombudsrolle. For at Medvirkningserfaringer skal kunne opprettholdes trengs bidrag og ledelse fra nye personer med medvirkningskompetanse gjerne også innenfor sektorer utenfor planprosesser. Ta kontakt.

Retten til byen – en utopi?

Retten til byen – en utopi?

I denne artikkelen fra 27. april 2017 som sto i PUTSJ samme år skriver Joakim Gitlestad at et paradigmeskifte må på plass for å sikre retten til byen. For eksempel er retten til byene et av de viktigste punktene i New Urban Agenda (NUA). Retten til byen har blitt...

Byutviklerne har for mye makt

Byutviklerne har for mye makt

Dagens arealplanlegging er, som en konsekvens av liberaliseringen på 80-tallet, veldig utbyggerstyrt. Byutviklerne har for mye makt. Ta for eksempel Farøy brygge i Farsund kommune. Her har utbygger kun tenkt profittmaksimering fremfor medvirkning. Selv om medvirkning...

Byrådet ønsker å svekke de folkevalgtes ombudsrolle

Byrådet ønsker å svekke de folkevalgtes ombudsrolle

Bystyrets medlemmer har en viktig funksjon som ombudpersoner for innbyggerne. Vi får stadig henvendelser fra medborgere som sliter i møtet med byråkratiet. Denne rollen er nå truet. I byutviklingssaker har bystyret gitt byutviklingsutvalget fullmakt til å behandle...

Test medvirkningen

Får du delta slik plan- og bygningslovens paragraf 1 beskriver? Ta denne testen som en bevisstgjøring. Testen er bygd opp rundt KMDs metodeoversikt. Det er ikke meningen at den skal være enkel og kjapp, men belysende.