Medvirkning • Erfaringer, dokumentasjon og blogg

Medvirkningserfaringer fra plansaker viser at folk ofte ønsker utbygging velkommen, men vil ha sitt lovbestemte ord med i laget. Skal medvirkning fungere i praksis, må kommunene drive steds- og byutvikling med enda lengre perspektiv enn kommuneplaner. Medvirkning allerede fra i idéfasen i områdereguleringer og detaljreguleringer kan bidra til å utnytte innbyggernes kunnskap og dempe konfliktnivået. Gjennom god medvirkning kan partene bli samlet fremfor splittet. Dette kan i neste omgang bidra til å forhindre at planarbeid drar unødvendig ut i tid. Næringsliv og samfunn lider store tap i dag som følge av forsinkelser og kvalitetstap som god medvirkning kunne ha bidratt til å forhindre. Boligmangel og unaturlig høye boligpriser er blant konsekvensene.

Siste fra medvirkningsbloggen

Derfor har Arkitekturopprøret medvirkning som tema

Derfor har Arkitekturopprøret medvirkning som tema

Ville bygninger og steder blitt så fæle som nå hvis innbyggerne hadde fått medvirke slik som det er bestemt i plan- og bygningsloven? Nei, og det er grunnen til at Arkitekturopprøret Norge har medvirkning som tema.Samtidig har svært mange erfaringer med at de ikke...

Obligatoriske medvirkningsråd også for plansaker?

Obligatoriske medvirkningsråd også for plansaker?

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Det er lovpålagt. Men, enda det er lovpålagt med medvirkning etter plan- og bygningsloven, så er det ikke...

Formidler blandede erfaringer fra innbyggerdeltakelse

Mange enkeltpersoner og interesseorganisasjoner gjør seg dårlige erfaringer fra medvirkningsprosesser og lukker boka etter tapte kamper uten å videreføre sine erfaringer så mye. Dermed får rike kommuner og utbyggere et overtak fordi de om og om igjen møter uerfarne representanter for innbyggerdemokratiet. På medvirkning.no finner du lovparagrafer, retningslinjer, forskning, erfaringer og betraktninger på ett sted. Nettstedet er en del av borgerrettstiltaket Medvirkningsombudet som fra oktober 2018 har jobbet for å synliggjøre fraværet av offentlige ombud i medvirkningssaken (statsforvalteren, sivilombudet og politikere i deres ombudsrolle).

Initiativtakeren Christian Sømme innehar i dag rollen som Medvirkningsombudet (selvutnevnt og honorært). Det innebærer at han i blant bidrar med råd og foredrag mot honorar som for eksempel et vennlig takk, traktkantarellchutney eller reisekostnader og penge-godtgjørelse fra kommuner, universiteter, høgskoler, debattarenaer og andre som har god råd til det. Ta kontakt.

Dokumentsamling medvirkning

Hovedproblemer medvirkning i reguleringsplaner

Problemene utgjør veldokumenterte, demokratiske svik som ombudene våre prioriterer dårlig.

Hovedproblem nr. 1 Utbyggere og kommuner setter til side Norges lover ved bare å invitere (mange deltar ikke) til innbyggerdeltakelse, mens loven krever at alle berørte interesser skal få medvirke (det er noe annet enn å bli invitert). Kommunene har ansvaret – også for utbyggernes medvirkning.

Hovedproblem nr. 2 Innbyggere blir sjeldent invitert før planene egentlig er ferdige. Da har planetat og utbyggere allerede blandet sine idéer, store penger, personlige smakspreferanser og fagkompetanse sammen til noe absolutt

ikke vil endre. Innbyggerne har da veldig lite påvirkningsmulighet (0,5–1,5%?). Det oppstår skinnmedvirkning hvor deltakerne blir medvirkningsgisler fordi dokumentasjonen viser at de har medvirket enda de i realiteten ikke har gjort det. Forskere forsker på de enkelte medvirkningsprosessene, ikke på helheten.

Hovedproblem nr. 3 By- og kommunestyrer (representativt styresett) kjenner faktisk ikke eller bruker ikke sin makt til å sørge for at medvirkningen blir hensyntatt og dermed tilraner seg makt fra lovbestemt direktedemokrati. Dette undergraver innbyggernes tillit til politikken. Politikerne må lære mer om grunnleggende om medvirkning

Paradoksalt nok verken kan eller vil by- og kommunepolitikere gjøre mye når sakene kommer til behandling. Nære bånd og ressursforskjeller setter utbyggere foran velgerne. Ansvaret er likevel udiskutabelt politisk.

Test medvirkningen

Får du delta slik plan- og bygningslovens paragraf 1 beskriver? Ta denne testen som en bevisstgjøring. Testen er bygd opp rundt KMDs metodeoversikt. Det er ikke meningen at den skal være enkel og kjapp, men belysende.