Bydelene i Oslo kan bli medvirkningsvertskap ved planprosesser. Dette er klart etter et enstemmig vedtak i Oslo bystyrets møte 15. desember 2021 av sak fremmet av Oslo senterparti ved Morten Edvardsen.

Oslos bydeler har hver størrelse som en norsk småby. Mens ingen norsk småby ville akseptere at viktige byutviklingssaker vedtas uten deres innvirkning, er dette hverdagen i bydelene. 

På Facebook-veggen sin jubler Bjørg Sandkjær, statssekretær for utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim for Utenriksdepartementet, over vedtaket. Mange vil kjenne henne som folkevalgt bystyremedlem for Senterpartiet i Oslo.

“Gjennomslag for lokaldemokrati og medvirkning i byutvikling! Oslo Senterparti gikk til valg på bedre lokal medvirkning i byutvikling, og vi har jobbet for dette i bystyret siden vi ble valgt inn i 2019. I dagens bystyremøte fikk vi gjennomslag for vårt forslag om at bydelene kan være vertskap for medvirkning. Dette går inn i arbeidet med ny arealplan – alle planers mor. Hurra!”

Les mer: Se det utrolige svada-svaret fra juni 2023 fra avgått byutviklingsbyråd Arild Hermstad, videreformidlet fra plan- og bygningsetaten

Utrede mulighetene for bydelene som vertskap for medvirkning

Forslaget til Edvardsen og Oslo senterparti var et tilleggsforslag knyttet til Byrådssak 198/2021 Fastsetting av planprogram for kommuneplanens arealdel, men gjelder altså utover bare dette.

Les mer: Det tidligere Medvirkningsombudet (selvutnevnt) sitt høringsinnspill til forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel

Forslag lød som følger:

Bystyret ber byrådet utrede mulighetene for at bydelene kan få en rolle som vertskap for medvirkning i planprosesser, for å sikre tidlig idétilfang og sørge for alle grupper blir hørt i planprosesser, i samsvar med bl.a. plan- og bygningsloven formålsparagraf 1-1, medvirkningsparagraf 5-1 og hørings/ettersynsparagraf 5-2. Utredningen skal bygge på tidligere erfaringer og inneholde en vurdering av hvilke planer som egner seg for slik tidlig medvirkning, samt behovet for ressurser i form av midler og kompetanse for at den enkelte bydel skal kunne ta en vertskapsrolle for slik tidlig medvirkning. Resultatet av utredningen skal legges fram for bystyret

Etterhvert som opposisjonen samlet seg om forslaget, valgte også byrådspartiene å slutte seg til forslaget. Forslaget vil stående som et viktig symbol på et ønske om styrke folkedemokratiet gjennom medvirkning i byplansaker i hovedstaden og i andre av landets kommuner.

 

“Glimrende innlegg” om medvirkning

Medvirkning.no sakser Sandkjærs gjengivelse av Edvardsens innlegg fra bystyrets talerstol som hun betegner som “glimrende”:

«Ordfører,
Planprogrammet vi i dag skal vedta skal blant annet gjøre rede for opplegget for medvirkning. Tidligere har Oslo kommune vedtatt at vi skal være en foregangskommune når det kommer til medvirkning. Men det hjelper ikke med et vedtak, det skal gjennomføres.

Plan- og bygningsloven slår fast i paragraf 1-1 at alle berørte skal sikres medvirkning. Medvirkning er viktig for å gi legitimitet til de endringene som byen vår går gjennom. Det krever lokalkunnskap, det krever at man setter i gang tidlig, at innspill og forslag blir skriftliggjort og følger hele prosessen. Dessuten gir medvirkning bedre resultat.
Jeg siterer fra kommunens egen handlingsplan for medvirkning: Gode og brede involveringsprosesser fra et tidlig tidspunkt kan virke arbeidskrevende. Det er likevel akkurat det som kan spare forsinkelser og omkamper senere i prosessene og samtidig gi bedre planinnhold.

Derfor etterlyser Senterpartiet sterkere grep enn hva dette planprogrammet legger opp til.

Vi har også fått dokumentert gjennom Kommunerevisjonens rapport “Medvirkning i reguleringsplaner” at det må tas grep:

• Plan- og bygningsetaten ikke i tilstrekkelig grad sørget for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker.

• Etaten hadde ikke rutiner eller en enhetlig praksis som kunne sikre aktiv medvirkning fra grupper.

• Plan- og bygningsetaten hadde i undersøkelsesperioden heller ikke rutiner eller en etablert praksis som sørget for medvirkning etter beste praksis i alle egne plansaker.

Jeg siterer fra kontrollutvalgets vedtak, som Bystyret gjorde til sitt eget: Kontrollutvalget (og altså bystyret) understreker viktigheten av å sikre en sterkere lokal forankring i medvirkningsprosessen. Dette omfatter bl.a. tettere samarbeid med bydelene og bydelsutvalgene, lokalbefolkningen, lokale interesseorganisasjoner og virksomheter.

At rapportens konklusjon og bystyrets vedtak ikke reflekteres bedre i planprogrammet enn det gjør, reagerer jeg på.

I Oslo er vi så heldig at vi har lokale folkevalgte politikere og ikke minst administrasjon med engasjement for og kunnskap om sin bydel, sine lokalmiljøer og kunnskap om hvem som påvirkes i det området som omfattes. De kjenner til barnehagene, skolene, eldresentrene, velforeningene, idrettslagene, næringsliv, industri og historien og særtrekk i området og hvordan friluftsområder brukes.

Den lokalkunnskapen gjør bydelene til utmerkede vertskap for medvirkning i planprosesser, for å sikre tidlig idétilfang og sørge for alle grupper blir hørt i planprosesser. Som rapporten fra Kommunerevisjonen viste, er det behov for nettopp det.

Det er det Senterpartiet nå foreslår i saken, og som det nå ser ut til at blir enstemmig vedtatt.
Takk.»

Se mer: Her kan du se den meget interessante behandlingen av Kommunirevisjonens rapport “Medvirkning i reguleringsplaner” i Oslo bystyre

 

Oslo skal være foregangskommune for medvirkningsprosesser

Oslo Venstre har vårt en pådriver for bedre medvirkningsprosesser i Oslo. Sak 195 Privat forslag av 27.04.2016 fra Epsen Ophaug (V) og Odd Einar Dørum (V) om medvirkningsprosesser i Oslo kommune har bidratt til å bane vei for bedring av medvirkningsprosesser i Oslo. Vedtakets punkt 1 lyder:

“Bystyret ønsker at Oslo kommune skal være en foregangskommune på medvirkningsprosesser og ber byrådet legge denne målsettingen til grunn for sitt arbeid.”

Venstre fremmet også Sak 274 Privat forslag fra Haakon Riekeles (V), Hallstein Bjercke (V) og Odd Einar Dørum (V) av 05.05.2020 – Om styrket medvirkning i plansaker. Punkt 2 henspeiler direkte på den viktige og juridisk bindende kommuneplanens arealdel hvor Senterpartiet knyttet til sitt forslag om bydeler som medvirkningsvertsskap:

“Byrådet bes sikre reell medvirkning tilknyttet innhold i kommuneplaners arealdel som vil ha store konsekvenser for lokalmiljøet.”