Jeg har lite tro på en løsning på hovedspørsmålet om «tidlig medvirkning» tilknyttet utbyggingsprosesser uten ny bestemmelser i plan- og bygningsloven, skriver Erik Sennesvik, leder av Vellenes fellesorganisasjon i dette innlegget.

Kommunal og moderniseringspartementet skriver seg varm om medvirkning i utbyggingsprosesser. Dette er en krevende dokumentasjon, og jeg står i fare for ikke å “treffe spikeren” på hodet. I løpet av årene har jeg lest mye om intensjoner, kjøreregler, råd og vink. Om en kommer nærmere en løsning når det gjelder hovedspørsmålet “tidlig medvirkning” uten å legge inn bestemmelser i PBL (plan- og bygningsloven), har jeg liten tro på.

Heftet fra 2014 har blant annet ført til at kommuner inviterer til “cafemøter”, idemøter med “gule lapper”, møter for spesielt inviterte, dirigerte møter der kommunen vil ha svar på bestemte spørsmål osv. Om ikke velforeningene mobiliserer sine medlemmer til å møte opp, blir det ofte tilfeldig hvem som deltar -– og kanskje også nokså tilfeldig debatt og konklusjon.

Slik beskriver Departementet medvirkningsløsningene:

“En samarbeidsgruppe består av ulike interesserepresentanter som behandler sentrale spørsmål til nytte for partene i planleggingen” (side 41)

“Veilederen viser medvirkningens rolle i planprosesser og hvordan det kan tilrettelegges for privat deltakelse.” (side 4)

Velforeningene har allerede samarbeidsgrupper med styre og årsmøte

Kunnskapsløst av departementet

Dette er med skam å melde byråkratisk og kunnskapsløst. Det finnes omlag 8000 velforeninger, grendelag og boligforeninger som representerer bomiljøene. Hvorfor etterspør departementet “private” og “ulike interesserepresentanter” når de kan kontakte en konkret velforening som har et lokaldemokratisk organ – årsmøte og styre! Kanskje de egentlig ikke ønsker å styrke lokaldemokratiet.

Å arbeide for tidlig medvirkning er egentlig meningsløst når vi ikke konkretiserer “for hvem”.

Vær oppmerksom på at det er en økning i antall kommuner som oppretter “lokalutvalg/lokaldemokratiutvalg o.l.” der like gjerne den lokale menigheten, sportsklubben, syklubben, koret, langrennsklubben, en som skriver ofte i lokalavisen, blir oppnevnt i det lokale utvalget. Og de får tilsendt kommunale planer til behandling. De har en kommunal tilsatt som sekretær, som setter opp saksliste og fører protokoll. I et par kommuner er det i tillegg partipolitikere som oppnevnes til utvalgene – og de har flertall!

Innbyggerne må få styre lokalt

Lokaldemokratiet bør styres av dem som bor der. For å bidra med verdifulle synspunkter bør de ha “nærmiljøhatten” på, ikke Senterpartiets politikk, menighetsrådet eller idrettsklubben “Grei”.

Tidlig medvirkning er et mål, vi kan kanskje finne ut hvordan dette kan formuleres, men vi må også være opptatt av hvem som er representative innspillere i dette arbeidet.

Dette er selvsagt et av arbeidsmålene for Vellenes Fellesorganisasjon. Vi må bare trå riktig, slik at vi styrker det lokale demokratiet.