Estimate Cost : 0 NOK

Time Needed : 0 days 0 hours 08 minutes

Hvordan kan jeg klage på medvirkningen i reguleringsplaner? Selv om vi kanskje tenker på det som byggesaker, så er lovpålagt medvirkning knyttet til reguleringsplaner inkludert områdereguleringer og detaljreguleringer. Mange lurer på fremgangsmåten for å klage på medvirkningen og det kommer her

 1. Fristen for klage på medvirkning er tre uker fra vedtaket

  Medvirkning alle på lag i planprosesserFristen for å klage på en vedtatt reguleringsplan er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vekommende part, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde ledd og forvaltningsloven § 29.Det er kommunestyrer og bystyrer som vedtar reguleringsplaner. Tre uker virker kanskje som kort frist, men er det i praksis ikke. Årsaken er at du vil være veldig godt kjent med plansaken og mangelfull medvirkning lenge før saken kommer til kommunestyret. Fordi vedtaket ikke kan endre på medvirkningen så kan du ganske enkelt ha klagen klar og sende den inn straks våre folkevalgte i by- eller kommunestyret har gjort vedtaket. Det gjorde Medvirkningsombudet (selvutnevnt) vedrørende vedtaket av Skøyen områderegulering i Oslo bystyret. Det kan du lese mer om her og du finner også lenke til selve klagen. Men, NB! Medvirkningsombudet (selvutnevnt) ville nå ha argumentert enda likere enn det Sivilombudet har gjort i en klagebehandling, se punkt 5 nedenfor eller denne lenken her. Medvirkningsombudet (selvutnevnt) syns det er viktig å klage på denne type overgrep. Det er viktig i den aktuelle saken, men det er også viktig at innbyggere klager på overgrep fra forvaltningen fordi det gjør det litt vanskeligere å unndra innbyggere for reell medvirkning neste gang.

 2. Send klagen på medvirkningen til kommunen som sikkert sender videre

  Bystyret i Oslo vedtok Skøyen områderegulering full av medvirkningsfeilKlagen skal du sende til kommunen. Det er nemlig kommunen som er ansvarlig for medvirkningen uansett om utbygger er privat eller offentlig. Send den til kommunens hoved-e-postadresse. Send gjerne kopi til planetaten, hvis kommunen har dette. Kommunen vil temmelig sikkert ikke være enig og sende klagen videre til statsforvalteren i fylket. Må du skrive veldig omfattende og langt? Ikke nødvendigvis. Følg rådene her så godt du kan og send inn innenfor tidsfristen.

 3. Skriv klagen så godt du kan – kjør på!

  Medvirkning som demokratisk elementDu behøver ikke å ha noen spesiell utdannelse eller være jurist for å klage. Motparten din har masse jurister og må sørge for at klagen blir behandlet på en riktig, juridisk måte. Du kan legge frem dit syn som best du kan og så får motparten forsøke å dokumentere at du tar feil. Det er også sikkert andre som kan bidra og som har deltatt i kampen forut for vedtaket.

 4. Forklar hvordan medvirkningen har sviktet gjerne i forhold til plan- og bygningslovens paragrafer

  Rapport Oslo kommunerevisjon medvirkning i reguleringsplanerForklar hvordan medvirkningen har sviktet. Noe av det vanskelige er at loven er så vag i forhold til medvirkning. Mange utbyggere gjennomfører informasjonsmøter og kaller det for medvirkning. Har det vært medvirkning da? Noen vil si “ja” (Medvirkningsombudet er helt uenig, for øvrig). Derfor gjelder det å argumentere rundt at medvirkningen ikke samsvarer med loven. I formålsparagrafen til plan- og bygningsloven står det at planlegging og vedtak skal sikre medvirkning for alle berørte interesser. Det skjer egentlig aldri, så skriv om manglene. Plan- og bygningslovens paragraf 4–1 sier at det for alle regionale planer (se også § 7-1 regional planstrategi) og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal – som ledd i varsling av planoppstart – utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede medvirkning spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. Hvis det ikke er redegjort for dette så er dette et objektivt sett en mangel. Oslo kommune Kommunerevisjonen fant at dette manglet i arbeidet med Skøyen områderegulering og har dokumentert dette i rapport 16/2019 Medvirkning i reguleringsplaner. Bruk argumentasjonen fra rapporten. Plan- og bygningslovens paragraf 5–1 kalles medvirkningsparagrafen. Ikke se deg blind på denne paragrafen, men hus formålsparagrafens ord om at alle berørte interesser skal få medvirke. Men, medvirkningsparagrafen gjør det klart at kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Det mange juksemakere da gjør, er at de bare har ekstra medvirkningstiltak for barn og unge. Alle som kan lese forstår jo at barn og unge bare er et viktig eksempel. Det er veldig viktig at grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, er blitt sikret gode muligheter for medvirkning på annen måte. Hvordan er det egentlig med helt vanlige unge voksne? Eller folk med annet morsmål? Har kommunen sørget for at disse har fått medvirke? Utbyggere og kommuner forsøker ofte å hevde at jobben er gjort ved å invitere alle, for eksempel med en sms eller brev i posten. Men, det står ikke i loven at det holder å invitere, medvirkningen skal gjennomføres og alle de høyt utdannete folka der kan alt som trengs om statistisk metode for å til dette. Det er også flere andre paragrafer om medvirkning i plan- og bygningsloven. For mange aktivister kan det være verdt å se på disse også (bare bruk den helt vanlige søkefunksjonen i nettleseren, ofte command/control + f). Her kan det meget godt hende at kommunen og andre offentlige etater bryter loven fordi verken statsforvalterne, sivilombudet eller politikere i sin ombudsrolle passer på dem.

 5. Se hvordan juristene hos Sivilombudet argumenterer for at medvirkningslovgivningen er brudt

  Bilde av inngangsparti Sivilombudet tilknyttet bloggpost om klage på medvirkningJus er et fag. Det forstår man straks man ser hvordan jurister argumenter. I sak 2022/1303 om medvirkning kom Sivilombudet frem til at det var en «ikke helt fjerntliggende mulighet» at et planvedtak ville få et annet innhold dersom det var sørget for tilstrekkelig medvirkning, og henviste til jf. prinsippet i forvaltningsloven § 41 virkningen av feil ved behandlingsmåten. Forvaltningslovs-paragrafen sier at dersom reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven ikke er overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.I medvirkningssammenheng betyr dette at dersom man kan argumentere for at det ikke ville ha spilt noen rolle om det var gjennomført lovbestemt medvirkning eller ikke – eller om konkrete lovbestemt medvirkningstiltak ikke er gjennomført  – så gjør det ikke noe hvis det ikke ville ha gjort noen forskjell. Her kan du regne med at du møter en sterk motpart som vil argumentere for dette. Derfor gjelder det for deg å hevde at det ville ha gjort en forskjell, og det bør være ganske lett. Kjør på! La det inspirere av hvordan Sivilombudet ordlegger seg.

Tools
 • Datamaskin
 • E-postprogram
Materials
 • Hvis du ikke har datamaskin og e-postprogram kan du skrive forhånd på papir og sende brev til riktig adresse.