Drammen kommune planlegger ny ungdomsskole på Åskollen. Er dette så ubetydelig at innbyggerne ikke skal få medvirke?

Av Drammen kommuneplans arealdel 2014-2036 (vedtatt 5. oktober 2015) fremgår behov på sikt for ungdomsskole for området Strømsø/Åskollen og at det ville bli fremlagt flere lokaliseringsalternativer.

vedtok bystyret 18. juni 2019 at ungdomsskolen skal plasseres på ett av to spesifikke alternativer på Åskollen.

Medvirkningsombudet er blitt kontaktet av lokalbefolkning som hevder at beslutningen er fattet uten mulighet for medvirkning. Ombudet har kontaktet kommunen for å undersøke påstanden og håper på svar etter nylig purring.

Det er grunn til å ha tillit til lokalbefolkningens påstand om manglende medvirkning i lokaliseringsspørsmålet.

Dersom det ikke har vært slik anledning, er det et spørsmål om plan- og bygningslovens formålsparagraf 1-1, fjerde avsnitt er oppfylt: Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

I Regjeringens veileder «Medvirkning i planlegging» fremheves det såkalte tidlighetsprinsippet for medvirkning. Av veilederen (side 11) fremgår at lokale organisasjoner opplever manglende muligheter for tidlig medvirkning. Veilederen fremhever at det i plansaker med større berøringsomfang og/ eller hvor sannsynligheten for spenninger mellom viktige interesser og hensyn kan oppstå, viser erfaringer at tidlig innsats er vesentlig for å sikre best mulig samordnende og effektive planprosesser.

For Drammens nye ungdomsskole er det grunn til å stille spørsmål ved om innbyggerne har fått medvirke tidlig til lokaliseringen til Åskollen-området og i tillegg til det valgte plasseringsvalget på kollen.

I det politiske vedtaket om igangsettelse av prosessen for ny ungdomsskole på Åskollen er det stilt krav til omfattende medvirkning i planprosessen.

Imidlertid er det et faktum at plasseringen på Åskollen og  allerede utarbeidete detaljer rundt dette legger sterke premisser allerede før planprosessen kunngjøres. Noen vil stille spørsmål ved om planprosessen i realiteten er i gang allerede.

Uansett er innbyggernes påvirkningsrom marginalisert. Lokalisering er fastslått. Plassering og en rekke detaljer for Åskollen er beskrevet. Dermed er de resterende mulighetene for reell medvirkning redusert til noen få prosent.

Innbyggerne risikerer nå at kommunen i neste omgang gjør et vanlig grep som reduserer medvirkning til skinnmedvirkning. I stedet for å invitere innbyggerne til åpen idédugnad før planer er lagt, pleier mange kommuner og andre utbyggere å legge frem et omfattende reguleringsplanforslag med skisser, planer og arkitekttegninger. De setter dermed sine egne idéer foran innbyggernes i en drakt hvor idé og fag sammenblandes. Ofte blir det lagt så mye prestisje og penger ned i dette at utbyggeren minst av alt ønsker å etterkomme endringsforslag fra innbyggerne.

Også denne faren truer innbyggerne, med mindre Drammen kommune vil snu og i den videre prosess følge tidlighetsprinsippet i regjeringens medvirkningsveileder.

Kronikken ble første gang publisert i Drammens tidende 10. desember 2019.