Kommunerevisjonen har talt. Lovens krav til medvirkning tilknyttet Skøyen områderegulering er ikke ivaretatt. Vil Plan- og bygningsetaten lytte denne gangen?

Med et visst mismot skrev jeg 27. juni 2015 mitt første høringsinnspill til Skøyen områderegulering. Innlegget er journalført på saken.

27 dager etter PBEs informasjonsmøte i Skøyen kirke understrekte Christian Sømme i offisiell høring behovet for innbyggersamarbeid.

Jeg påpeker at informasjonsmøter med innbyggerne ikke er godt nok. Det må samarbeid til, både med innbyggere og utbyggere.

 

Lovbestemt medvirkning

Et slikt samarbeid kalles medvirkning. Medvirkning er regulert i plan- og bygningsloven allerede i formålsparagrafen: «Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.»

Mismotet mitt skyldes at jeg har involvert meg i utvikling av Skøyen siden midten av 1990-tallet inkludert mange år som leder av Skøyen vel. Erfaringen er at høringsinnspill har liten effekt.

Mismotet var berettiget. Medvirkningen har ikke vært i henhold til loven. Dette er vanlige fra offentlige planetater over hele landet.

 

Krysser av for dårlig medvirkning

Hvordan kan jeg si at medvirkningen ikke er i henhold til loven?

Vanligvis skjuler planetater seg bak at en sort/hvitt-virkelighet tilknyttet medvirkning. Et ja eller nei til om medvirkningstiltak er gjennomført. «Informasjonsmøter» er et medvirkningstiltak» Det er også «høringer».

Begge deler er dårlige medvirkningstiltak. Fagfolk ser bort i fra énveis-kommunikasjon som medvirkningstiltak. «Høringer» kommer etter at plandokumenter er mer eller mindre ferdige. Det er bortimot umulig å få justert planer etter at store pengebeløp og kanskje flere årsverk er lagt ned i dem.

Likevel så setter planetatene kryss i medvirkningsboka når informasjonsmøte og høring er gjennomført.

 

Invitere er ikke nok

En annen ting de gjør, er å forveksle «invitere til medvirkning» med «gjennomført ønsket medvirkning». Det er en stor forskjell. Det er ikke nok å invitere. Når kravet er at medvirkning skal være gjennomført innenfor lovens rammer, så er det ikke nok å invitere.

Innbyggerne i Ullern og Skøyen har gjort anskrik om medvirkningen. De har vært ekstremt tydelige. Bydelen har lagd sitt eget forstudium. Innbyggerne har krevd reell, aktiv og representativ medvirkning. Medvirkningen er blitt sablet ned i møter med Plan- og bygningslovens representanter. Bydelsutvalget har uttalt seg tverrpolitisk samstemt til reguleringsplanforslaget. Utbyggere og innbyggere gikk sammen om Kafédialog Skøyen.

Alt for lite av innspillene er blitt tatt inn. Fylkesmannen som ombud har dessuten sviktet oss også ved å anerkjenne Byplangrep Skøyen som grunnlag for tre detaljreguleringer inkludert Orkla-bygget med henvisning til en kommuneplan med avgjørende detaljer som knapt noen lokalt hadde fått medvirke rundt.

Nå er Oslo kommune Kommunerevisjonen på banen med rapport 16/2019 «Medvirkning i reguleringsplaner».

 

Ikke etter loven er ulovlig

La meg trekke frem bare ett punkt fra rapporten som viser at lovens krav om medvirkning ikke er ivaretatt i Skøyen områderegulering. Av plan- og bygningslovens paragraf 5 fremgår «Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. »

Kommunerevisjonen skriver: «Kommunerevisjonen kan ikke se at etaten hadde gjennomført en tilfredsstillende kartlegging og vurdering av eventuelle grupper med behov for særskilt tilrettelegging. Det etterlater usikkerhet om etaten hadde sikret medvirkning fra alle grupper som krever spesiell tilrettelegging.»

Paragraf 4.1 sier «Planprogrammet skal gjøre rede for […]opplegget for medvirkning». Kommunerevisjone skriver: «Planprogrammet redegjorde ikke for medvirkningsopplegget, utover en henvisning til at det skulle det «bli utarbeidet en nærmere plan for kommunikasjon og medvirkning» «

Ved å involvere folk tidlig kan gode idéer komme frem og bli implementert i en plan. Dette er noe av det medvirkningslovgivningen skal bidra til.

Nå har Kommunerevisjonen avdekket at Plan- og bygningsetaten ikke har gjennomført medvirkning etter loven.

Det er på et tidspunkt hvor Skøyen områderegulering faktisk ikke er ferdig behandlet.

 

På tide med ekte medvirkning

Den naturlige konsekvens er at prosessen stopper opp og lovpålagt medvirkning gjennomføres.

Det må da ikke som noen skinnprosess slik Kommunerevisjonen har avdekket at skjedde under en åpen kontordag sommeren 2017.

«Innspillene som kom inn, ble ikke skrevet ned», fremgår det av Kommunerevisjonen rapport som også lar det fremgå hva Plan- og bygningsetaten syns om dette medvirkningstiltaket: «Erfaringen i etaten var at åpen kontordag fungerte godt.»

 

Innlegget ble første gang publisert i Akersposten.no 25. desember 2019 og er skrevet av Christian Sømme som stedsaktivist på Skøyen. Faksimilen er © Akersposten.