Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet veilederen Medvirkning i planlegging. Veilederen gjelder medvirkning i planarbeid som kommuneplaner, kommunedelplaner, områdereguleringer og detaljerguleringer.

Du finner veilederen på regjeringen.no her og kan åpne veilederen Medvirkning i planlegging som pdf her.

Til veilederen følger en omfattende oversikt over ulike medvirkningsmetoder ved planprosesser. Metodeoversikten er lagt til grunn for utviklingen av Medvirkningstesten fra Medvirkningsombudet, som du finner lenke til fra forsiden av medvirkning.no.

Alle som blir berørt av planprosesser må være oppmerksomme på at utbyggere og planleggere gjennomfører medvirkningsprosesser som i realiteten er skinnprosesser. De følger veilederne i forhold til tiltak og kan krysse av for at medvirkning har skjedd. I realiteten skjer ofte medvirknings-skinnprosesser hvor medvirkningsinnspillene ikke blir tatt hensyn til. Her fra denne siden finner du en reportasje i Teknisk Ukeblad Bygg som viser hvordan også offentlige etater ønsker å redusere medvirkning til “å bli hørt på”.

Veilederen er også på engelsk: Public Participation in Planning (Norway)