Oslo er en by i sterk vekst. Behovet for boligreguleringer ligger på opp mot 5.000 boligenheter i året. Mange engasjerer seg i hvordan bolig- og byutviklingspolitikken [skal være], men en tilbakemelding synes å være tilbakevendende: Oppstarten av større planprosesser har potensial til å bli bedre.

For Arbeiderpartiet er det viktig at kommunen har hånda på rattet i planprosessene og at kommunal planlegging skal være hovedregelen slik at man best mulig ivaretar ulike hensyn og interesser. For at den kommunale planleggingen skal fungere optimalt er man avhengig av at en rekke ulike parter møtes tidlig i prosessene og helst da ved oppstart. Beboeraksjon Oslo er blant dem som har tatt til orde for dette og både private utbyggere og statlige aktører har også kommet med tilsvarende innspill. Blant annet har Bygg21, som er oppnevnt av regjeringen, utgitt rapporten «En god start – beste praksis for plan og byggeprosesser, med nyanserte råd til næringen, kommunene og staten».

Nye medier og kommunikasjonsformer stiller også krav til god involvering og at alle berørte parter sitter på samme informasjon.

Det er et felles mål at medvirkningsprosessene i Oslo hele tiden skal bli bedre. Medvirkningsarbeidet gjort med nytt utkast til kommuneplan kan i så måte trekkes frem: SMS til 500.000 osloborgere, nettmøter, folkemøter og en rekke andre tiltak ble iverksatt for å nå ut. Både gjennom antall høringsinnspill og hvor mye debatt utkastet har skapt kan man se at behovet for å mene noe om, og ha påvirkning på, planene for fremtiden er stort.

Dermed øker også behovet for å se på om det er mulig å forbedre det første punktet, nemlig oppstarten.

Folk fra ulike miljøer: næringsliv, interesseorganisasjoner, kommunens planleggere, statlige myndigheter, innbyggere, naboer og utbyggere må bringes sammen tidlig i prosessen. Før et planarbeid beveger seg for langt bør de ulike interessegruppene møtes og snakke om forventninger til utvikling, hva som er bra, hva som kan forbedres, hva som bør beholdes, hva som er gjeldende rammer osv.

Jeg mener oppstarten i planarbeid i fremtiden bør organiseres på en annen måte der kommunen tidlig bringer flere inn i prosessen. Derfor foreslår jeg dette som en del av Oslo Aps program for 2019 til 2023.

Innlegget sto i Dagsavisen i november 2018 og er gjengitt med tillatelse fra forfatteren.