Oslo kommune Kommunerevisjonen har avdekket systematisk mangelfull medvirkning i reguleringsplansaker inkludert den pågående «Skøyen områderegulering». I 2020 vil Oslo bystyre enten vedta planen til tross for medvirkningshullene eller sende den i retur.

Konklusjonen i Oslo kommune Kommunerevisjonens rapport 16/2019 «Medvirkning i reguleringsplaner» er klar: Plan- og bygningsetaten har ikke i tilstrekkelig grad sørget for at innbyggerne fikk mulighet til å medvirke i alle plansaker i perioden 2015 til 2018.

Det er en knallhard kritikk mot en planetat i en kommune som vedtok 21. juni 2017 (bystyresak 195) at Oslo skulle være en foregangskommune innen medvirkningsprosesser.

Les mer: Medvirkningsombudets brev januar 2020 til alle norske kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn

Kontrollutvalget i kommunen behandlet saken 17. desember 2019. I tydelige ordelag understreker utvalget i sitt vedtak (s.8 –) at byråd for byutvikling «[..] følger opp at planprosessene er forståelige, at medvirkningen er reell, at grupper som krever spesiell tilrettelegging for medvirkning hensyntas, og at nye metoder tas i bruk for å øke befolkningens deltagelse i byutviklingen.»

Mange utbyggere og planetater er negative til medvirkning i planprosesser. De mener ofte at medvirkning ikke er medbestemmelse og utgjør sand i maskineriet. Selv om plan- og bygningsloven med lovkommentar er klar på at medvirkning skal gjennomføres aktivt, reellt og representativt, begrenser mange seg til å invitere tilnærmelsesvis representativt.

Mange medvirkningsarrangementer slik som informasjonsmøter har dessuten diskutabel medvirkningseffekt. For Skøyen er det 16 tiltak hvor medvirkningsombudet mener at knapt noen kan regnes som fullgod medvirkning.

At det er blitt god kutyme å neglisjere medvirkningslovgivningen er noe av bakgrunnen for mitt engasjement som demokratiaktivist i form av selvutnevnt medvirkningsombud. Jeg bor på Skøyen og har hatt anledning til å studere de kritikkverdige medvirkningsprosessene her gjennom flere år.

Kommunens plan- og bygningsetat har i arbeidet med Skøyen områderegulering systematisk avvist eller fortiet innspill om mangelfull medvirkning.

Det har etaten kunnet gjøre i visshet om at ingen vil kreve de kostbare planprosessene reversert for å sikre medvirkning etter loven. Det samme skjer i andre kommuner. Medvirkningsombudet er blitt kontaktet tilknyttet Drammen kommunes lokalisering av Åskollen ungdomsskole, Stavangers utvikling av Paradis (midtre) og vedtatt kommunedelplan for Nærbø sentrum i Hå kommune.

Men, for Oslo har kommunerevisjonsrapporten endrer situasjonen ved å avdekke store mangler i den lovpålagte, demokratiske prosessen som medvirkning i realiteten er.

Det vil straks stille byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen og senere i år hovedstadens bystyre overfor et stort dilemma. Skal Oslo kommune sørge for at medvirkning som demokratisk prosess blir gjennomført etter loven eller stemme igjennom områdereguleringen med en medvirkning som står til stryk?

Beslutningen blir ikke bare viktig for planprosesser i Oslo. Norges største og mest ressurssterke kommune med et 60-talls medarbeidere ved planavdelingen vil sende et viktig signal til alle landets øvrige kommuner.

Det er kommuner som i 2020 grunnet kommunesammenslåinger har et stort antall innbyggere som er kommet enda lengre unna lokalmaktens kjerne. Det er en situasjon hvor innbyggerdemokrati gjennom medvirkning bare er blitt enda viktigere.

Innlegget ble første gang publisert i Kommunal-Rapport.no 15. januar 2020 og papirutgaven av Kommunal Rapport nr. 1/2020.