Medvirkning er noe mer enn å uttale seg til et planutkast, skriver kontrollutvalget i Oslo kommune i anledning behandlingen av Oslo Kommune Kommunerevisjonens rapport 9/2023 Lokal medvirkning i plansaker.

Uttalelsen fra kontrollutvalget kommer i form av innstilling fra 23. mai 2023 til vedtak i Oslos bystyre i forbindelse med utvalgets behandling av revisjonsrapporten.

Les mer: Medvirkningsombudets brev til Oslo kommune Kontrollutvalget i forkant av behandlingen av rapport 9/2023

 

Følger opp Medvirkning i reguleringsplaner

Rapporten er et resultat av en undersøkelse av Oslo kommunes tilrettelegging for lokal medvirkning i planprosesser. Undersøkelsen er delvis besvart gjennom en forvaltningsrevisjon og delvis gjennom en oppfølging av rapport 16/2019 Medvirkning i reguleringsplaner.

Problemstillingen i rapporten har vært: Legger Oslo kommune til rette for at det sikres tilstrekkelig lokal medvirkning i planprosesser?

Problemstillingen er besvart gjennom underproblemstillingene:

  • Har Plan- og bygningsetaten en praksis som sikrer medvirkning fra bydelsutvalg i
    plansaker?
  • Har byråden for byutvikling og Plan- og bygningsetaten iverksatt varslede tiltak og
    fulgt opp føringer fra den politiske behandlingen av rapport 16/2019 Medvirkning i reguleringsplaner?

I sin innstilling til vedtak skriver kontrollutvalget at kommunerevisjonens rapport 9/2023 Lokal medvirkning i plansaker viser at Plan- og bygningsetaten i hovedsak hadde rutiner og praksis som la til rette for medvirkning fra bydelsutvalg i plansaker, men at det var enkelte svakheter i etatens håndtering av innspill fra bydelsutvalg, og i informasjon til bydelsutvalg om hvordan innspill var svart ut.

Etter enstemmig vedtatt endringsforslag fra Janne Svegården (A) og Ivar Johansen (SV), inkluderte innsillingen til bystyret at manglende vurdering av bydelsutvalgenes innspill kan gi risiko for at planforslag ikke i tilstrekkelig grad innarbeider lokal kunnskap eller vurderer temaer som er viktige for bydelen.

Manglende vurdering av bydelsutvalgenes innspill kan gi risiko for at planforslag ikke i tilstrekkelig grad innarbeider lokal kunnskap eller vurderer temaer som er viktige for bydelen.

Kontrollutvalget Oslo Kommune, 25, mai 2023

 

Sporing av medvirkningsinnspill

Utvalget retter også oppmerksomheten mot hvordan manglende informasjon underveis kan gi risiko for at bydelsutvalgene ikke får se hvordan innspill blir svart ut og eventuelt ivaretatt i den endelige plansaken.

Dette understreker behovet for digital sporing av medvirkndngsinnspill.

 

Ikke sikret at varsler når frem til reelle og formelle naboer

Kontrollutvalget henviser til at bystyret også har understreket viktigheten av å sikre en sterkere lokal forankring i medvirkningsprosessen. Utvalget innstiller til at bystyret skal vedta at byråden for byutvikling ikke hadde fulgt opp bystyrets vedtak om å sikre at varslene som sendes ut i forbindelse med plan- og byggesaksarbeid går til både reelle og formelle naboer. Ut over informasjon som kom frem av etatenes årsberetninger hadde ikke byråden etterspurt om etatens varslede tiltak har gitt ønsket effekt.

Medvirkning er noe mer enn å uttale seg til et planutkast.

Oslo kommune Kontrollutvalget 25. mai 2023

I innstillingen blir det understreket at bystyret i sak 195/2017 vedtok at Oslo skal være en foregangskommune innen medvirkningsprosesser og at medvirkning er noe mer enn å uttale seg til et planutkast.

Det er varslet relevante tiltak til anbefalingene i rapport 9/2023 og utvalget ønsker at det skal legges til grunn at byråden for byutvikling følger opp iverksettingen av disse.