Byråd Hanna E. Marcussen ønsker medvirkning i utviklingen av Slemdal så som barnetråkk, ungdomstråkk og eldretråkk. Byråden ønsker også at det bør vurderes å arrangere charette/verksted med lokale brukergrupper og beboere (en utvidet samspillsgruppe) og invitere aktører som del av arbeidet med mulighetsstudien.

Dette fremgår av brev om planprogram for områderegulering Slemdal fra Byrådsavdeling for byutvikling til Plan- og bygningsetaten. Charette/plansmie er blant medvirkningstiltakene som inngår i Medvirkningstesten til Medvirkningsombudet.

Les mer: Lokale makteliter inkludert eiendomsbesittere er utfordring ved stedsutvikling

Medvirkning Oslo bilde Hanna Marcussen

Hanna E. Marcussen

Marcussen skriver videre: “Et slikt dyptgående medvirkningstiltak med bredt sammensatt deltakelse, kan komme til erstatning for separate verksteder for inviterte aktører og for samspillsgruppen”.

 

Ha alle med i Slemdal-utviklingen

– Marcussen vil ha en prosess som involverer alle samtidig, ikke separate møter for ulike grupper slik Plan- og bygningsetaten har lagt opp til. Gjennom separate prosesser kan medvirkningen kontrolleres og manipuleres, samt innspill kan ignorereres, sier stedsaktivist Audun Engh til Medvirkning.no.

I en plansmie (charett, red. anm.) deltar alle aktører, alle temaer behandles samlet og man har som mål å lage en helhetlig, konkret og omforent plan. Gjennom plansmien kan med andre ord alle bidra samlet til Slemdal-utviklingen.

Les mer: Arne Sødal i Akersposten om plansmier i forbindelse med knutepunktfortetting.

Les mer: Om plansmier på Allgrønn

Åpner for lokale forslag

Lokale krefter med bidrag fra INTBAU Skandinavia og siv.ark. Arne Sødal har fremlagt alternative forslag til den brutale fortettingen som har vært planlagt på Smestad. INTBAU arbeider blant annet for tilpasning av nybygg til eldre bebyggelse gjennom bruk av tradisjonsbasert byforming og byggeskikk.

– Dette innspillet fra politisk ledelse bør få konsekvenser også for andre fortettingsprosjekter i Oslo, for eksempel Smestad. Det er blitt et bydels- og beboeropprør i mange deler av Oslo mot byrådets støtte til massiv fortetting, styrt i hovedsak av private utbyggere. Protestene er forsterket av plan- og bygningsetatens praksis med manipulerte medvirkningsprosesser gjennom blant annet de såkalte samspillgruppene), samt etatens avvisning av alternative løsninger, sier Engh.