Verken utbyggere eller innbyggere opplevde å ha fått medvirke under Oslo kommune Plan­ og bygningsetatens arbeid med Skøyen områderegulering. For å sikre gode innspill til politikerne i Oslo rådhus gikk utbyggere og innbyggere sammen om å gi innspill. Samarbeidet kan være til inspirasjon for andre.

Plan­ og bygningsetatens har jobbet mye på egenhånd med Skøyen områderegulering fra april 2015 til juni 2018.

Kompensere for manglende medvirkning

Kafédialog Skøyen ble gjennomført for å kompensere for dette. Initiativet ble tatt av Oslo Metropolitan Area i samarbeid med Grunneierforum Skøyen overfor Folkeaksjonen for human Skøyen områderegulering. Christian Sømme hos Medvirkningsombudet er en drivkraft bak denne folkeaksjonen.

Sammen kunne dermed utbyggere og innbyggere gjennomføre kafedialogen med møte nummer én 27. november 2018, oppfulgt av arbeidsprosess med Dark Arkitekter før møte nummer to 15. januar 2019 og deretter utarbeidelse av sluttrapport fra kafedialogen på Skøyen. Sentrale byutviklingspolitikere deltok både aktivt og som observatører. Slik fikk de også verdifulle, direkte innspill.

Også brukere av området deltok i dialogprosessen som er en metode på metodeoversikten for medvirkning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Positivt og annerledes

Arrangørene syns valg av metode var riktig. Metoden fungerte ekstra fint når den ble støttet av arkitektfirma underveis. Tilbakemeldingene har vært overstrømmende positive. Prosessen har klart å få frem nye kvalitets­elementer og forsterking av eksisterende. Arrangørene mener at metoden skulle ha vært brukt av planmyndighetene selv tidlig i prosessen for å få enda mer ut av resultatene i praktisk planlegging. Det var til gjengjeld veldig viktig at sentrale politikere deltok på begge møtene i kafédialogen og fikk direkte innspill til prosessene de står i.

Arrangørene har også fått kritikk som utgjør verdifulle erfaringer for senere arrangementer. Det er viktig å få tydelig frem at ingen konklusjoner er gjort før alle kafédialogmøtene er over. Noen deltakere trodde at arbeidsgrunnlaget for det andre møtet var en endelig presentasjon av resultater/ konklusjoner. Mye av dette er blitt stående og mye er blitt justert.

Noen har også vært kritisk at det satt utbyggere og arkitekter ved bordene. Arrangørene syns likevel dette er en god idé. Det er uvant, men veldig verdifullt. Skepsis kan overvinnes gjennom bedre prosesser og by/stedsutvikling. Kanskje ville lokalbefolkningen ha deltatt enda mer dersom kafédialogen hadde vært en sentral del en medvirkningsprosess helt i starten av et planarbeid og folk hadde vært vant til å bli mer hørt i medvirkningsprosesser.

Skape rom for alle

Det er også viktig at de som deltar blir hørt og nyanser i konklusjonene kommer frem. En utfordring med slik type prosesser er at høyt engasjement hos noen få deltakere kan medføre en ubalanse i konklusjonene. Arrangørene mener at det både er viktig å slippe til de som er spesielt engasjerte i en sak/område, men også å sirkulere for å engasjere nye og få inn flere idéer og synspunkter.

I dag ligger saken til behandling hos byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen før den går til bystyret representert ved byutviklingskomiteen.