Virker medvirkning virkelig? Rapport etter prosjektet ”Medvirknings- og involveringsopplegg ved planprosesser i storbyene” som var igangsatt som et samarbeid mellom storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. I alt er 13 planer evaluert, herav 2 kommuneplaner, 7 kommunedelplaner og 4 reguleringsplaner. 

Evalueringen indikerer at i et flertall av planene har medvirkningen virket i den forstand at planens innhold er blitt endret som en følge av medvirkningsprosessen.

 

Varierende medvirkning

I noen planer er planens hovedgrep blitt helt endret så som kommunedelplanen for Lade – Leangen – Rotvoll i Trondheim. I andre planer er større og mindre detaljer blitt endret så som Kommunedelplanen for Lund i Kristiansand, Kommuneplanen i Trondheim og kommu- nedelplanen for Store Lungegårdsvann i Bergen. I noen planer har medvirkningsprosessene vært lagt så tidlig at vi ikke kan spore virkningen i form av endringer fra utkast til vedtatt plan, men intervjuer tyder på at de som har medvirket er fornøyd med sin mulighet for å påvirke.

I en plan – kommunedelplan for E 39 Eigenestunnelen i Stavanger oppfatter de berørte at de ikke er blitt hørt og at resultatet er blitt en dårlig plan. I ett tilfelle har medvirkning bidratt til at en plan ikke ble videreført (Kommunedelplan for Tempe – Trondheim) da berørte og planmyndigheten hadde samstemt oppfatning om at grunnlaget for endring av et nåværende næringsområde ikke var modent for en byomforming som programmert i kommuneplanen.

 

Charetter/plansmier i Oslo

Oslo kommune har i de 3 evaluerte reguleringsplan-prosessene gjort forsøkt med charretter dvs. relativt intense medvirkningsverksteder der berørte gis mulighet til stor grad av medvirkning. Charrette-metoden oppleves som en klart vellykket medvirknings- form for Hausmannskvarteret og Majorstua, mens den for reguleringsplanen for de uavklarte deler av Fjordbyen av mange aktører ikke ble opplevd som en reell medvirk- ningsverksted, men mer en konseptutviklingsprosess.

 

Om prosjektet

Prosjektet ”Medvirknings- og involveringsopplegg ved planprosesser i storbyene” var igangsatt som et samarbeid mellom storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Det var finansiert av KS ved ”Program for storbyrettet forskning ”. Hensikten var å evaluere ulike medvirknings- og inkluderingsopplegg benyttet i konkrete planprosesser. Prosjektet skulle resultere i en erfaringsutveksling mellom byene som kunne bidra til å videreutvikle og forbedre medvirkningsopplegg til nytte for kommende planprosesser.

Prosjekt ble gjennomført som et samarbeid med storbyene. Arbeidet foregikk fra september 2006 til januar 2007.

 

10 råd fra rapporten

10 råd fra rapporten som kan bidra til bedre medvirkningsprosesser og som er utformet med bakgrunn i evalueringen av de 13 planeksemplene, samt forfatternes egne  og internasjonale erfaringer:

  1. Planlegg for medvirkning – bruk planprogrammet aktivt.
  2. Tilpass medvirkningsopplegg til plannivået.
  3. Medvirkning må skje i rett tid! (Front loading av medvirkning) .
  4. La medvirkning bli læring i demokratiske prosesser.
  5. Tydeliggjør at medvirkningsprosessen skal gi muligheter for langsiktig involve- ring.
  6. Design prosesser som sikre åpenhet og tilgjengelighet for deltakerne.
  7. Avklar forhold til de ordinære politiske prosessene.
  8. Vær forberedt på at medvirkning koster.
  9. Vær bevisst på at medvirkning forplikter.
  10. Lag et kommunalt ”policy” dokument for planmedvirkning.

 

Vi håper at forfatterne syns at det er ålreit av vi videreformidler arbeidet deres. Bare si i fra hvis dere ikke vil.